Nieuws Hamont-Achel

'Vers geperst' bij het Davidsfonds

'Vers geperst' bij het Davidsfonds

Dinsdag 21/10 Onder de titel 'Vers geperst' stelde Davidsfonds Hamont gisteren in De Burg de nieuwste boeken van de vereniging en het jaarprogramma van de afdeling voor aan leden en belangstellenden. Tevens kon een selectie van de nieuwe werken van Rian Smulders, beeldend kunstenaar uit Achel, worden bewonderd. (J.J.S.)

Vier generaties bij de familie Bloemen

Vier generaties bij de familie Bloemen

Dinsdag 21/10 Bij het feest rond de 90ste verjaardag van opa Bloemen werd er zaterdag een foto gemaakt van de vier generaties in de familie. Met Tinus Bloemen (90) uit Achel, Rob (62) uit Lendelede, Michiel (31) uit Lede en Nicolas (3 maanden).

Repeteren voor 'Kempenbloei Anders'

Repeteren voor 'Kempenbloei Anders'

Dinsdag 21/10 Vanavond zal de Koninklijke Fanfare Kempenbloei olv. Frans-Aert Burghgraef de puntjes op de i zetten voor het concert Kempenbloei Anders met Paul Michiels. Wil je Paul Michiels, die zojuist zijn album Let's You & Me op de markt gebracht heeft, aan het werk zien met het fanfare-orkest Kempenbloei? Reserveer dan snel je kaarten via reservaties[!]kempenbloei.be (ticket € 15.00) Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in zaal de Posthoorn in Hamont. Het concert start zaterdag om 20u00.

Korte berichten uit de gemeenteraad

Dinsdag 21/10 Enkele items uit de gemeenteraadszitting van gisteravond:
- Vanuit het publiek bedankten Anne Mie Boonen en Riet Claes uit naam van alle organiserende kunstenaars het gemeentebestuur voor de financiële steun voor hun project Galandart, dat, zo lieten ze weten, al duizenden kijkers had aangetrokken en waaraan 750 schoolkinderen actief deelnamen. Tevens nodigden ze alle aanwezigen uit op de slothappening. Dan vindt de grote verbranding plaats van het paard van Troje, dat door de kinderen gemaakt werd, waarbij ook een vuurkunstenares aanwezig is. En natuurlijk spraken de dames de hoop uit om ook de volgende keer weer op financiële steun te kunnen rekenen. De slothappening gebeurt op 8 november, 17uur op de weide achter de parking van het Mulke.
• Jan Jorissen, brandweercommandant van brandweer Lommel, gaf in een anderhalf uur durend relaas een toelichting van de stand van zaken omtrent de financiering van de brandweer. Door de hervorming van de brandweer, met de bedoeling schaalvergroting en transparantie in de werking en de afrekeningen te brengen, wil men grensoverschrijdend werken. Omdat het Limburgs facturatiesysteem twee jaar achter loopt, betalen we in 2014 het voorschot op de gemaakte onkosten in 2012 en de afrekening van het verschil tussen geschatte kosten en de effectieve kosten van 2011. Een en ander betekent dat met de hervorming, die op 1/1/2015 ingaat, er de komende twee jaren dubbel betaald moet worden, namelijk voor het verleden, zoals traditioneel, maar ook voor het nu, want in het hervormde systeem wordt meteen de afrekening betaald, zonder voorschot. Op het bord van het gemeentebestuur ligt dus twee jaar een extra hoge, niet voorziene, rekening. Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) vatte samen: “Deze legislatuur betalen we negen jaar brandweer in plaats van zes”. Oppositiepartij Pro Hamont-Achel vroeg zich af hoe het mogelijk is dat niemand dit voorzien heeft, waarom was de stad niet op de hoogte van deze komende onkosten? Volgens Theo Schuurmans een fout in de communicatie, niemand in Limburg was op de hoogte. Hamont-Achel betaalt in de legislatuur 2014 tot 2019 bijna 4,5 miljoen euro, dat is anderhalf miljoen meer dan voorzien in de begroting. Jacky Umans (Pro Hamont-Achel) hekelde het krantenartikel waarin burgemeester Theo Schuurmans een oproep deed naar zijn Limburgse collega's-burgemeester om éénmalig deze meerkost bij de burgers te halen, mits een tijdelijke belastingverhoging. Een schending van de verkiezingsbelofte, vindt Umans. “Klopt niet,” repliceerde de burgemeester, “bij de verkiezingen heb ik duidelijk gesteld: geen belastingverhoging, behalve als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen!”
• Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) gaf een korte toelichting omtrent de elektriciteitsvoorziening tijdens de winterperiode. Bij een dalende capaciteit van de kerncentrale Doel of het stopzetten ervan is er kans op stroomschaarste. Hamont-Achel ligt geheel in zone 3, wat maakt dat bij problemen de kans bestaat dat we van het stroomnet afgekoppeld worden. Dat zal dan voor 3 à 4 uur per dag zijn, telkens rond 16 uur. Prioritaire klanten worden niet afgekoppeld, maar aangezien de lijst met deze klanten nog niet bekend is, is het heel moeilijk om met een concreet actieplan voor de dag te komen. We worden ten laatste één dag voor de afkoppeling verwittigd via de media. Op 15 november moet het plan klaar zijn en daarna wil men de bevolking informeren. Roger Mertens (N-VA) stelde voor om de gemeenteraad bijeen te roepen als het plan klaar is, om het samen te bekijken en nog eventuele suggesties toe te voegen, vooraleer de burgers geïnformeerd worden. Theo Schuurmans (CD&V) wilde dat meenemen in de besprekingen.
• De kosten die in mei goedgekeurd werden voor het busvervoer van schoolkinderen naar de zwemlessen zijn duurder uitgevallen dan voorzien en moesten daarom opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd worden ter goedkeuring. In plaats van 45.000 euro blijkt men 66.000 euro nodig te hebben.
• Ook het project voor de afkoppeling van grachten in de Mulk, Dijk en Teutenstraat, in januari goedgekeurd, moest terug op de agenda omdat één en ander over het hoofd gezien was door het door Aquafin ingeschakelde studiebureel Grontmij. Dat had bij de onkostenpost afgraving van teelaarde maar 70m² voorzien in plaats van de nodige 2.000m² en had maar één zijde van de weg geteld terwijl de greppel langs beide zijden werd voorzien. Samen goed voor een meerkost van 14.000euro.
• Er werd een perceel grond verkocht aan de gebroeders Boelaers voor extra ruimte en opslagplaats. Het perceel is 31a 44ca groot en brengt 125.760euro op. Het moet evenwel nog middels een RUP van bestemming overgezet worden naar industriegrond. De kosten daarvoor zijn voor de gemeente.
• De vervangende feestdagen en collectief verlof voor 2015 voor de personeelsleden van de diensten stadhuis, werf, Uitpunt, bibliotheek, sporthallen en IBO, zijn goedgekeurd.
• Ook de aanpassing van het reglement voor vergoeding kosten woon-werkverkeer kon op de goedkeuring van de gemeenteraadsleden rekenen. Het gaat hier om mensen die werken in een gebroken dienst. Aan hen wordt twee keer de fietsvergoeding toegekend.
• Roger Mertens (N-VA) verdedigde vurig het door zijn fractie ingediende bijkomend agendapunt, namelijk het voorstel tot belastingverlaging ter compensatie van de afvalfactuur van Limburg.net. “Uit de folder van Limburg.com blijkt duidelijk dat het aanrekenen van de kosten voor afvalverwerking een belasting is waartoe de stad Hamont-Achel de machtiging geeft aan Limburg.net om bij de inwoners te innen. Terwijl u bij de verkiezingen hard riep dat er deze legislatuur geen belastingverhoging zou zijn, voert u met deze maatregel wel een verdoken belastingverhoging door,” richtte Mertens zich tot burgemeester Theo Schuurmans (CD&V). “En voorafgaand beloofde u ook al dat er twee containerparken voor Hamont-Achel behouden zouden blijven, ook een belofte waarop u terugkwam. Ook politiekers dienen hun woord te houden om geloofwaardig over te komen bij de kiezers. N-VA wil de koopkracht van de burgers behouden en stelt een belastingverlaging voor, zet de opcentiemen van 6,5% naar 5,5%,” aldus Mertens. Schepen van financiën Serge Vander Linden (CD&V) reageerde: “We hebben in december vorig jaar het meerjarenplan goedgekeurd, daarbij hebben we gesteld dat de gebruiker, vervuiler, betaalt. Dat werd goedgekeurd door de meerderheid. Waarom nu dit voorstel en niet vorig jaar? Het is wel heel gemakkelijk wat u zegt, de belastingverlaging geldt dan ook voor 2016, 2017, 2018, dat gaat om een gigantisch bedrag, en wij mogen uitzoeken waar we het geld vandaan moeten halen. Samen gaat het om 1,8 miljoen dat we in 2019 als negatief resultaat zullen hebben in het stadsbudget.” En Vander Linden sleurde er ook meteen de rekening van de brandweer bij: “Samen met de rekening van de brandweer hebben we het in 2019 over een tekort van 3.261.000euro.  Wat u stelt is een populistische maatregel,” besloot hij. “Populisme,” repliceerde Mertens, “Populisme is zeggen dat je de belastingen niet verhoogt, terwijl je heel goed weet hoe slecht je er voor staat. En die meerjarenplanning, die heeft N-VA niet goedgekeurd. U omzeilt de hele problematiek, u draait de kiezer een rad voor de ogen en de rekening van de brandweer is een heel andere materie, die heeft niets te maken met ons voorstel tot belastingverlaging. Ik vraag dat u uitvoert wat u de kiezer belooft.” Het kwam tot een stemming waarbij de oppositiepartijen het samen niet konden halen tegen de meerderheid en het voorstel dus van tafel werd geveegd.
• Als eindronde was er de vragenlijst van Pro Hamont-Achel, daar passeerde de revue:
- de bevoegd ambtenaar om op te treden bij parkeerovertredingen in de blauwe zone (is in voorbereiding, komt nog),
- problemen in sporthal de Posthoorn (na de installatie van de nieuwe vloer: te warm binnen door minder verluchting, lekkages in het dak, slechte werking van de verwarmingsketel, wordt allemaal onderzocht),
- het dossier van Vlasroot (suggestie van bewoner niet beantwoord door gemeente),
- al dan niet voorrang van rechts bij het verlaten van parking KFC (graag KFC op de hoogte brengen, is gevaarlijke situatie),
- onderhoud oud kerkhof (er wordt een project met Regionaal Landschap Lage Kempen uitgevoerd, wordt mooier)
- aanleg parking station Hamont (komt er buskeerpunt? Blijft bus door Posthoornstraat rijden? Wordt verder besproken)
- onthaalmoeders en bewoners van appartementen vragen om vuilniszakken te mogen afleveren op het containerpark, om ongemakken (geur en bederven van inhoud) te verminderen (wordt bekeken)
• Einde van de zitting om 23.10uur, volgende afspraak 24/11/14.

Tuinhier Achel hield feestvergadering

Tuinhier Achel hield feestvergadering

Maandag 20/10 Op de feestvergadering van Tuinhier Achel, zaterdag in Achel Statie, zijn de prijswinnaars van de hofkeuring bekendgemaakt. in de categorie siertuin, met 20 deelnemers, won de familie Winters-Joosten de eerste prijs. In de categorie groentetuin, met 12 deelnemers had de familie Seevens-Waelburgs de hoogste score. Alle deelnemers kregen een cadeaubon en voor de prijswinnaars was er nog een bos bloemen. Op de foto de echtgenoten Winters-Joosten, Seevens-Waelburgs en ondervoorzitster Maria Monten. (Foto May Jansen)

Reünie van Achelse 50-jarigen

Reünie van Achelse 50-jarigen

Zondag 19/10 Vorige week waren het de 50-jarigen van Hamont die feest vierden omwille van hun leeftijd, gisteren was het de beurt aan die van Achel. De reünie had plaats in PC Michielshof en het was heel gezellig, vertrouwden enkele deelnemers ons toe...