Nieuws Bocholt

Eerste communie in Bocholt

Eerste communie in Bocholt

Zondag 26/9 Het was het weekend van de eerstecommunicanten in Bocholt. Rudy Luys ging er naartoe om bijgaand filmpje te maken. En daar zitten pakkende momenten in... 

Man (52) gewond bij kop-staartaanrijding

Man (52) gewond bij kop-staartaanrijding

Zondag 26/9 Op de Kaulillerweg raakten drie auto's in een kop-staartaanrijding betrokken. Een 52-jarige man uit de gemeente liep daarbij verwondingen op. Het ongeval gebeurde gisterenmorgen rond 8.20 uur.

Smeetshof 'natuurgebied van de maand'

Vrijdag 24/9 Natuurpunt heeft het Smeetshof uitgeroepen tot "natuurgebied van de maand". "Ze bestaan nog, van die vergeten uithoeken, waar je als wandelaar door verlaten landschappen kan dwalen," zegt de vereniging. "In Bocholt trek je in natuurgebied het Smeetshof langs moerassen, bossen, heide, weilanden en akkers. Je wipt ook even de grens met Nederland over en maakt kennis met het uitgebreide Kempen-Broek. En wie weet, zie je de wilde paarden wel draven over de graslanden. Dagen wandelplezier! Het Smeetshof wordt beheerd door de vrijwilligers van Natuurpunt Bocholt. Ze worden daarbij geholpen door een kudde grote grazers." Aan Nederlandse kant loopt het gebied naadloos over in het Wijffelterbroek, dat beheerd wordt door Natuurmonumenten. Wie op de link naar het Smeetshof klikt, kan een aantal wandelroutes downloaden.

Anja Smids nieuw gemeenteraadslid

Donderdag 23/9 Tijdens de gemeenteraadszitting van vanavond werd Anja Smids (N-VA) geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Ze volgt in die functie haar partijgenoot Lode Van Mierlo op, die ontslag nam. 

Nieuw bos van 800 bomen in Reppel

Donderdag 23/9 In februari wordt in de Waterstraat in Reppel een nieuw bos aangeplant, dankzij giften van lokale ondernemers. Het bos krijgt 800 bomen die aangeplant worden op een terrein van 40 are. Bocholt is een van de zes gemeenten die meewerken aan de campagne ForestFWD. Met de campagne Het Grootste Bos wil ForestFWD tientallen hectare extra bos aanplanten in Vlaanderen, samen met de lokale ondernemers en lokale overheden. De naam "Het Grootste Bos" verwijst naar de combinatie van alle te bebossen percelen in Vlaanderen. Ook in Geraardsbergen, Kortrijk, Lubbeek, Roeselare en Tremelo zal er bos aangeplant worden.

BOS+ naar RvS voor zanddossier Kaulille

Woensdag 22/9 BOS+, de Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld, is in beroep gegaan tegen de beslissing van de gemeente om de plannen voor zandontginning in Kaulille goed te keuren. In totaal worden minstens 80 hectare bestaande bossen op korte termijn rechtstreeks bedreigd, hoofdzakelijk om de ontginning van zand (en grind als bijproduct) mogelijk te maken, zegt BOS+. Op langere termijn zou het zelfs om 100 hectare kunnen gaan. BOS+ verzet zich tegen dergelijke grootschalige natuurvernietiging, en stelt ernstige juridische vragen bij de gevolgde procedure waarmee men meerdere tientallen hectare bos en natuur zal vernietigen.
Daarom stapt de vereniging naar de Raad van State. De ontbossingen die de komende jaren met de geplande zandwinning zouden gepaard gaan, zijn van zo een schaal dat ze voor BOS+ onaanvaardbaar zijn in tijden van alarmerend biodiversiteitsverlies en klimaatverandering, aldus een mededeling van de organisatie. Verder ziet BOS+ ernstige tekortkomingen in de voorbereidende studies en de gevoerde procedure waarbij de gemeente Bocholt zowel rechter als betrokken partij is. “Tijdens het openbaar onderzoek was er al enorm veel protest met meer dan 4.000 ingediende bezwaarschriften tot gevolg. Ook BOS+ tekende bezwaar aan waarin we de gemeente Bocholt met aandrang vroegen om de plannen niet goed te keuren en grondig bij te stellen. Tot onze grote spijt hebben we moeten vaststellen dat er te weinig rekening gehouden werd met onze bezwaren, waardoor we ons nu genoodzaakt zien om beroep aan te tekenen bij de Raad Van State,” zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+.
BOS+ wijst erop dat een aanzienlijk deel van de bedreigde natuur in Natura2000-gebied ligt en dat volgens de biologische waarderingskaart ook de overige bossen belangrijke natuurwaarden herbergen. “Er hebben zich op dit terrein mature bossen en andere ecotopen met een hoge natuurwaarde ontwikkeld. De hier geplande werken zullen leefgebieden vernietigen en soorten verdrijven”, aldus De Somviele. De natuurvereniging wijst erop dat bij het kappen en compenseren door heraanplanten van bos, het decennia of zelfs eeuwen duurt vooraleer een gelijkaardige natuurwaarde kan bereikt worden, wat betekent dat een uitvoering van deze plannen zou leiden tot belangrijke verliezen voor de biodiversiteit. "Ook de klimaatimpact van deze ontbossing wordt in het dossier onvoldoende geëvalueerd."
BOS+ hekelt ook de keuze van voormalig minister Schauvliege om in 2019 dit dossier zonder duidelijke en objectieve onderbouwing over te hevelen naar het gemeentebestuur van Bocholt. ”Het feit dat dit kon gebeuren bij een dergelijk dossier - met een overduidelijk grote impact op bovenlokale en maatschappelijke kwesties als klimaat, ruimtelijke ordening en biodiversiteit – is frappant en zorgwekkend voor de correcte opvolging en afhandeling ervan. De delegatie naar de lokale overheid van deze beslissing maakt het de facto onmogelijk de bovenlokale impact van het project in rekening te brengen. Bovendien mag de gemeente heel wat financiële baten verwachten van de voorziene zandwinning. Dit doet vragen rijzen bij de objectieve beoordeling ervan, want de lokale overheid is zowel rechter als betrokken partij in dit dossier,” aldus De Somviele.   
BOS+ benadrukt nog dat er weinig of geen locatie-alternatieven werden onderzocht terwijl er in de regio heel wat zand van gelijkaardige kwaliteit voorhanden is. Daarnaast vertoont het verplichte milieueffectenrapport (MER) dat de mogelijke milieugevolgen van dit project moet onderzoeken, ernstige gebreken en kwam het amper aan bod tijdens de gevoerde procedure. Tot slot is op geen enkel moment een serieuze analyse gebeurd van de CO2-impact en werd ook de impact op het Natura-2000-gebied onvoldoende onderzocht. 
“Meer dan genoeg redenen dus om naar de rechter te stappen”, vervolgt De Somviele. Maar terwijl BOS+ een relatief kleine organisatie is, kost zo’n juridische procedure natuurlijk wel geld. “Daarom beslisten we om een geldinzamelactie op te zetten om deze zaak te bekostigen. We roepen iedereen op om ons te steunen, en samen met ons de dreigende en desastreuze ontbossing in Kaulille te stoppen.”
“Het is een beetje alsof een land dat geteisterd wordt door oncontroleerbare bosbranden, beslist om te besparen op brandweerlui. We zitten in een onuitgegeven biodiversiteits- en klimaatcrisis. Dankzij onze bossen kunnen we ons nog enigszins aanpassen aan een opwarmend klimaat en zullen onze fauna en flora kunnen overleven en zelfs heropleven. Deze plannen druisen daar lijnrecht tegen in; de zandwinning zou ten koste gaan van 80 hectare waardevol bos. Dat betekent een gigantische oppervlakte in het bosarme Vlaanderen; we kunnen dit echt niet zomaar laten gebeuren”, besluit De Somviele.